Đảng bộ thành phố Hải Phòng lãnh đạo giải quyết việc làm cho người lao động từ năm 2000 đến 2012

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7251Đảng bộ thành phố Hải Phòng lãnh đạo giải quyết việc làm cho người lao động từ năm 2000 đến 2012

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7251