Quản trị đại học tiên tiến: Những thách thức đặt ra cho các trường đại học Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/72606Quản trị đại học tiên tiến: Những thách thức đặt ra cho các trường đại học Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/72606