Nghiên cứu các tập rút gọn và luật trong bảng quyết định theo tiếp cận lý thuyết tập thô

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7262Nghiên cứu các tập rút gọn và luật trong bảng quyết định theo tiếp cận lý thuyết tập thô

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7262