Giải quyết những vấn đề xã hội nảy sinh khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của nông dân tỉnh Hưng Yên hiện nay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/72671Giải quyết những vấn đề xã hội nảy sinh khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của nông dân tỉnh Hưng Yên hiện nay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/72671