Ước lượng kênh truyền tin vô tuyến trên biển

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/72732Ước lượng kênh truyền tin vô tuyến trên biển

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/72732