Nghiên cứu, đánh giá chuyển đổi sử dụng đất phục vụ phát triển bền vững trên địa bàn quận Long Biên, thành phố Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/72838Nghiên cứu, đánh giá chuyển đổi sử dụng đất phục vụ phát triển bền vững trên địa bàn quận Long Biên, thành phố Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/72838