Ảnh hưởng của Phật giáo đối với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt (qua khảo sát ở tỉnh Bắc Giang)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/72839Ảnh hưởng của Phật giáo đối với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt (qua khảo sát ở tỉnh Bắc Giang)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/72839