Nâng cao dung lượng của hệ thống thông tin vô tuyến có nhận thức dựa trên OFDM

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/72975Nâng cao dung lượng của hệ thống thông tin vô tuyến có nhận thức dựa trên OFDM

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/72975