Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu nguy cơ tổn thương và đề xuất định hướng ứng phó tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73001Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu nguy cơ tổn thương và đề xuất định hướng ứng phó tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73001