Nghiên cứu xạ khuẩn sinh chất kháng sinh chống nấm gây bệnh thực vật ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73030Nghiên cứu xạ khuẩn sinh chất kháng sinh chống nấm gây bệnh thực vật ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73030