Phương pháp phân tích-phê khảo sử liệu trong nghiên cứu lịch sử (Qua trường hợp tìm hiểu quan hệ Việt Nam-Trung Quốc thời kỳ hiện đại)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73120Phương pháp phân tích-phê khảo sử liệu trong nghiên cứu lịch sử (Qua trường hợp tìm hiểu quan hệ Việt Nam-Trung Quốc thời kỳ hiện đại)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73120