Ứng dụng vi điều khiển PSoC điều khiển động cơ một chiều theo phương pháp PID

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73171Ứng dụng vi điều khiển PSoC điều khiển động cơ một chiều theo phương pháp PID

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73171