Phát triển làng nghề ở Bắc Ninh trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73188Phát triển làng nghề ở Bắc Ninh trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73188