Cơ chế phối hợp giữa Cục Thuế với hệ thống Ngân hàng thương mại và Hiệp hội doanh nghiệp nhằm tăng cường công tác hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn thành phố Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73191Cơ chế phối hợp giữa Cục Thuế với hệ thống Ngân hàng thương mại và Hiệp hội doanh nghiệp nhằm tăng cường công tác hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn thành phố Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73191