Hệ đa người dùng - đa sóng mang lớp MAC - IEEE 802.16A

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73235Hệ đa người dùng - đa sóng mang lớp MAC - IEEE 802.16A

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73235