Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc ở biên giới Việt Nam (1975-1979)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73257Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc ở biên giới Việt Nam (1975-1979)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73257