Phương pháp hàm số ngược để xây dựng và phát triển phương trình đại số

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73364Phương pháp hàm số ngược để xây dựng và phát triển phương trình đại số

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73364