Hậu phương Thanh Hóa trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73376Hậu phương Thanh Hóa trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73376