Địa lí dịch vụ. Tập 2: Địa lí thương mại và du lịch

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73434Địa lí dịch vụ. Tập 2: Địa lí thương mại và du lịch

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73434