Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội (1946-1969)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73463Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội (1946-1969)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73463