Hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm pháp lý trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ở Việt nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7348Hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm pháp lý trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ở Việt nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7348