Đặc điểm thạch học và môi trường trầm tích Mesozoi khu vực trung tâm trũng An Châu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73772Đặc điểm thạch học và môi trường trầm tích Mesozoi khu vực trung tâm trũng An Châu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73772