Nghiên cứu, đề xuất khung hệ thống thông tin, dữ liệu phục vụ công tác quản lý đa dạng sinh học tại vườn quốc gia Xuân Thủy

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73775Nghiên cứu, đề xuất khung hệ thống thông tin, dữ liệu phục vụ công tác quản lý đa dạng sinh học tại vườn quốc gia Xuân Thủy

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73775