Bài tập Đại số sơ cấp : Phần một số nguyên lí cơ bản

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74150Bài tập Đại số sơ cấp : Phần một số nguyên lí cơ bản

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74150