Nghiên cứu nhiệt độ bề mặt bằng tư liệu ảnh MODIS phục vụ cảnh báo hạn hán khu vực Tây Nguyên

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74195Nghiên cứu nhiệt độ bề mặt bằng tư liệu ảnh MODIS phục vụ cảnh báo hạn hán khu vực Tây Nguyên

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74195