Cá nhân hóa ứng dụng và dịch vụ di động hướng ngữ cảnh người dùng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74228Cá nhân hóa ứng dụng và dịch vụ di động hướng ngữ cảnh người dùng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74228