Báo chí với việc giới thiệu và góp phần bảo tồn di sản văn hoá ở Hà Nội : khảo sát trên báo Nhân Dân, Hà Nội mới, Văn hoá từ năm 1999 - 2002

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74229Báo chí với việc giới thiệu và góp phần bảo tồn di sản văn hoá ở Hà Nội : khảo sát trên báo Nhân Dân, Hà Nội mới, Văn hoá từ năm 1999 - 2002

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74229