Tính ổn định của hệ vi phân tuyến tính chịu nhiễu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74337Tính ổn định của hệ vi phân tuyến tính chịu nhiễu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74337