Cuộc kháng chiến của nhà Trần đã ngăn chặn sự bành trướng của Mông-cổ xuống Đông-Nam-Á

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74472Cuộc kháng chiến của nhà Trần đã ngăn chặn sự bành trướng của Mông-cổ xuống Đông-Nam-Á

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74472