Nghiên cứu thành phần hóa học cây Ngải Nhật (Artemisia japonica Thunb., Asteraceae)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74509Nghiên cứu thành phần hóa học cây Ngải Nhật (Artemisia japonica Thunb., Asteraceae)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74509