Sử dụng hằng số giải bài toán cực trị

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74558Sử dụng hằng số giải bài toán cực trị

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74558