Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ hậu phương trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74574Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ hậu phương trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74574