Thu hút nguồn lực tài chính khởi nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74692Thu hút nguồn lực tài chính khởi nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74692