Một số mô hình cơ sở dữ liệu mở rộng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7479Một số mô hình cơ sở dữ liệu mở rộng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7479