Gián điệp mạng: cuộc ruợt đuổi ngoạn mục trong mê lộ máy tính =The cuckoo's egg : inside the world of computer espionage

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74818Gián điệp mạng: cuộc ruợt đuổi ngoạn mục trong mê lộ máy tính =The cuckoo's egg : inside the world of computer espionage

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74818