Tích lũy hydrocarbon thơm đa vòng (PAHs) trong vẹm xanh (Perna viridis) ở khu vực Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74827Tích lũy hydrocarbon thơm đa vòng (PAHs) trong vẹm xanh (Perna viridis) ở khu vực Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74827