Phát triển một số thuật toán hiệu quả khai thác tập mục trên cơ sở dữ liệu có sự phân cấp các mục

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74893Phát triển một số thuật toán hiệu quả khai thác tập mục trên cơ sở dữ liệu có sự phân cấp các mục

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74893