Sổ tay hướng dẫn thiết kế, xây dựng và lắp đặt cơ sở hạ tầng hệ thống CNTT cho các nhà máy

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74907Sổ tay hướng dẫn thiết kế, xây dựng và lắp đặt cơ sở hạ tầng hệ thống CNTT cho các nhà máy

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74907