Sử dụng kỹ thuật “Phễu” tìm đường ngắn nhất giữa hai điểm trong đa giác đơn và trên mặt khối đa diện

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74923Sử dụng kỹ thuật “Phễu” tìm đường ngắn nhất giữa hai điểm trong đa giác đơn và trên mặt khối đa diện

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74923