Giáo dục đạo đức cho đội ngũ cán bộ quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh (Nghiên cứu một số đơn vị ở miền Đông Nam bộ)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74937Giáo dục đạo đức cho đội ngũ cán bộ quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh (Nghiên cứu một số đơn vị ở miền Đông Nam bộ)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74937