Chập liên kết với biến đổi Fourier phân thứ và ứng dụng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74943Chập liên kết với biến đổi Fourier phân thứ và ứng dụng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74943