Một số vấn đề về chủ nghĩa hiện thực trong tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74984Một số vấn đề về chủ nghĩa hiện thực trong tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74984