Đặc điểm của khái niệm trong tư duy

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/75019Đặc điểm của khái niệm trong tư duy

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/75019