Áp dụng thuật toán di truyền giải bài toán tối ưu tuyến xe buýt

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/75433Áp dụng thuật toán di truyền giải bài toán tối ưu tuyến xe buýt

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/75433