Nghiên cứu mô hình thuật toán phân tích tổng hợp tiếng nói MELP

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/75435Nghiên cứu mô hình thuật toán phân tích tổng hợp tiếng nói MELP

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/75435