Nghiên cứu và ứng dụng giải pháp kiểm thử tự động phần mềm

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/75436Nghiên cứu và ứng dụng giải pháp kiểm thử tự động phần mềm

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/75436