Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự và tiền lương trong ERP

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/75758Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự và tiền lương trong ERP

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/75758