Đảng bộ thành phố Hải Phòng lãnh đạo kinh tế du lịch từ năm 2001 đến năm 2011

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/76671Đảng bộ thành phố Hải Phòng lãnh đạo kinh tế du lịch từ năm 2001 đến năm 2011

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/76671