Nghiên cứu triển khai dịch vụ truyền hình tương tác VOD trên hạ tầng mạng VTVCAB

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/76683Nghiên cứu triển khai dịch vụ truyền hình tương tác VOD trên hạ tầng mạng VTVCAB

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/76683