Nghiên cứu việc xây dựng và phát triển hệ thống kinh doanh dịch vụ tại Bưu điện Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/76686Nghiên cứu việc xây dựng và phát triển hệ thống kinh doanh dịch vụ tại Bưu điện Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/76686